Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina

S ciljem potpunijeg ostvarivanja prava na zdravlje i osiguranja pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj usluzi za pripadnice i pripadnike seksualnih i rodnih manjina, Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ 2008. godine provodi projekt „Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina“. Projekt se odvija u suradnji s timom psihologa/ginja i sociologa/ginja, a provodi se na nacionalnoj razini.

Na osnovu brojnih čimbenika, od istraživanja provedenih na ovom području do analize izvora psihosocijalne podrške za LGBTIQ populaciju, vidljiva je potreba usavršavanja psihosocijalnih usluga kako bi one bile inkluzivne po pitanju spolnih i rodnih manjina. Potrebno je smanjiti diskriminacijsku praksu te poboljšati dostupnost psihosocijalnih usluga za ovu populaciju.

Projekt obuhvaća više različitih aktivnosti:

 • izradu web stranice lori.hr/psihologija
 • kreiranje baze podataka stručne literature ove tematike,
 •  identificiranje psihologa i psihologinja koji/e posjeduju spremnost i stručnost za rad s LGBTIQ klijentima/icama (LGBTIQ friendly psiholozi/ginje),
 •  unaprjeđenje sistema podrške za transrodne i transeksualne osobe,
 • seminar za psihologe/ginje na temu psihoterapijskog rada s LGBTIQ klijentima/icama,
 • psihološko savjetovalište za LGBTIQ populaciju,
 • edukaciju i osposobljenje LORI aktivistkinja za laičko savjetovanje (peer support),
 •  psihološke radionice,
 •  prijevod i izdavanje stručne literature za psihoterapijski rad s LGBTIQ klijentima/icama

1. Izrađena web stranica lori.hr/psihologija

Za potrebe projekta te kako bi se korisnici/ce i javnost uspješno  i redovito informirali o aktivnostima projekta kreirana je zasebna stranica u sklopu postojeće LORI stranice lori.hr/psihologija. Stranica sadrži opis projekta i ciljeva, očekivane rezultate, opće informacije, bazu podataka stručne literature i bazu kontakata LGBTI friendly psihologa/inja po županijama. Na stranici se nalazi i poziv na seminar za psihologe/inje te podaci o publikaciji za rad s LGBT klijentima/cama koju će LORI izdati tijekom ovog projekta.

Stranica sadrži:

– Popis knjiga LGBTIQ tematike izdanih u Hrvatskoj na hrvatskom i engleskom jeziku
– Popis časopisa LGBTIQ tematike koji su slobodno dostupni ili dostupni preko CARNetovih modemskih ulaza
– Popis mrežnih stranica posvećenih mentalnom zdravlju, psihoterapiji i savjetovanju te zdravlju općenito, a vezanih za LGBTIQ tematiku (Hrvatska i svijet)
– Bazu podataka o LGBTIQ friendly psiholozima/ginjama u Hrvatskoj
– Informacije o stručnoj literaturi za psihoterapijski rad s LGBTIQ klijentima i klijenticama
– Informacije o seminaru za psihoterapeute/kinje na temu psihoterapijskog rada i savjetovanja LGBTIQ osoba
– Informacije o psihološkom savjetovalištu za LGBTIQ populaciju
– Informacije o peer savjetovanju za pripadnice i pripadnike seksualnih i rodnih manjina
– Informacije o Forumu za transrodne i transeksualne osobe
– Više o projektu Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina

2. Baze podataka stručne literature

Jedan od najvećih problema za psihologe/inje predstavlja činjenica da u Hrvatskoj ne postoji literatura na temu psihoterapijskog rada s LGBTIQ klijentima/cama te također mnogi od njih imaju motivaciju raditi s LGBTIQ klijentima/cama, ali su nedovoljno upoznati sa samom problematikom i specifičnim potrebama ove populacije. Iz tog razloga izrađena je baza podataka stručne literature, časopisa i e-magazina kao i drugih mogućih izvora na temu rada s LGBTI klijentima/cama koje se može naći u Hrvatskoj.

Izrađene su 3 baze podataka:
–    Knjige LGBTIQ tematike izdane u Hrvatskoj na hrvatskom i engleskom jeziku
–    Časopisi LGBTIQ tematike koji su slobodno dostupni ili dostupni preko CARNetovih modemskih ulaza
–    Mrežne stranice posvećene mentalnom zdravlju, psihoterapiji i savjetovanju te zdravlju općenito, a vezane za LGBTIQ tematiku (Hrvatska i svijet)

3. Identificiranje LGBT friendly psihologa/inja na nacionalnom nivou

Za rad s LGBT populacijom potrebno je da psiholozi/ginje poznaju specifičnost svakodnevnog iskustva ovih osoba, njihove potrebe te da posjeduju stručnost. LGBTIQ udruge kontinuirano dobivaju upite iz cijele Hrvatske od strane LGBT populacije da im se preporuči LGBT friendly psiholog/inja.
Kako psihološka savjetovališta za LGBTIQ populaciju postoje samo u Rijeci i Zagrebu, ova baza od velike je koristi LGBTIQ populaciji, jer na ovaj način mogu pronaći psihologa/inju kome/kojoj se mogu javiti u slučaju potrebe za psihološkom pomoći (zbog diskriminacije, nasilja, posljedica homo/bi/transfobije i sl.)..
Postojanje baze podataka psihologa/inja koji/e nude svoje usluge LGBTIQ populaciji utječe na smanjenje neadekvatnog tretmana u brizi za psihosocijalno zdravlje LGBT osoba, na smanjenje straha LGBT osoba od obraćanja psiholozima/ginjama te na poboljšanje same usluge na području mentalnog zdravlja.
Baza se redovito nadograđuje.

4. Podrška za transrodne i transeksualne osobe

Na osnovu dosadašnjeg rada i iskustva LGBTIQ organizacija u Hrvatskoj, transrodne osobe sve se više obraćaju LGBTIQ organizacijama tražeći pomoć i podršku. U odnosu na LGB populaciju, transrodne i transeksualne osobe imaju manje izvora podrške. Kako bi pružile sigurno mjesto gdje transrodne i transeksualne osobe mogu podijeliti iskustvo te dobiti potrebnu podršku kao i informacije kreirale smo Forum za podršku transrodnim i transeksualnim osobama. Forum je kreiran kao zaseban dio stranice lori.hr.
Kroz forum se radi na povezivanu transrodnih i transeksualnih osoba, prosljeđivanju informacija o njima relevantnim pitanjima te je omogućeno stručno savjetovanje koje pružaju naši suradnici i suradnice, psiholozi/ginje i sociolozi/ginje. Korisnicima/cama su dostupni razni informativni materijali na ovu temu; brošure, članci te drugi informativno-edukativni izvori na temu transrodnosti/transeksualnosti koji se kontinuirano šaljui korisnicima/cama Foruma.

5. Seminar za psihologe/inje „Psihosocijalni rad s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina“

Seminar je održan u Opatiji, 21.-23.11.2008 u organizaciji Lezbijske organizacije Rijeka „LORI“. Seminaru je prisustvovalo 33 sudionika/ca – većinom psihologa/inja koji/e se bave savjetodavnim radom. Uz predavače/ice i predstavnice udruge LORI, sveukupan broj sudionika/ca na seminaru bio je 46 osoba.
Polaznici/ce seminara dolaze iz različitih radnih sredina: osnovne i srednje škole, privatna praksa, centri za socijalnu skrb, SOS telefoni i psihološka savjetovališta, zdravstvo, filozofski fakulteti-odsjek za psihologiju i dr.  Najveći broj sudionika/ca bio je iz Zagreba, Osijeka i Rijeke, a manji broj dolazi iz Požege, Lekenika, Zadra, Samobora, Slavonskog Broda, Raba, Splita i Opatije.

Cilj seminara bio je informirati i educirati psihologe/inje za stručniji, kvalitetniji i profesionalniji rad s LGBT populacijom. Seminar je prvenstveno bio namijenjen psiholozima i psihologinjama koji/e se bave savjetodavnim i terapijskim radom, ali i onima koje zanima ova tema te kojima ove informacije mogu koristiti u njihovom radu.

Seminar je obuhvatio osnovne i najvažnije teme na području psihosocijalnog rada s LGBTIQ populacijom: značaj coming outa te njegovi psihološki aspekti; specifične potrebe seksualnih i rodnih manjina u savjetodavnom/terapijskom radu; posebni aspekti savjetovanja i terapijskog rada s LGBTIQ populacijom; (internalizirana) homo/bi/transfobija i mentalno zdravlje; peer savjetovanje – iskustva u radu s LGBTIQ osobama; savjetodavni/terapijski rad s transrodnim i transeksualnim osobama; sociološki pregled LGBT pokreta i dr. Na seminaru su također bili prezentirani rezultati istraživanja o potrebama LGBTIQ osoba u Hrvatskoj (2006.) te rezultati istraživanja o prihvaćenosti pripadnica/ka seksualnih i rodnih manjina u obitelji, provedenog na nacionalnom uzorku te među samom LGBTIQ populacijom (2007.).

Predavači/ce na seminaru:

Aleksandra Pikić, prof. sociologije i dipl. knjižničarka, Zagreb
Dalibor Stanić, peer edukator i savjetnik, Ženska soba, Zagreb
Dušica Popadić, direktorica Incest Trauma Centra – Beograd
Iva Žegura, prof. psihologije, Zagreb
Kristijan Ranđelović, osnivač grupe samopomoći za transrodne i transeksualne osobe  i koordinator Trans Sekcije (Gayten-LGBT), Beograd
Sanda Brumen, prof. sociologije, koordinatorica savjetovališta Kontre, Zagreb
Snježana Božić, prof. psihologije, Rijeka
Zdravko Tovilović, prof. psihologije, Rijeka

Predstavnice udruge LORI:

Arina Balenović, glasnogovornica LORI
Danijela Almesberger, koordinatorica LORI

6. Psihološko savjetovalište za pripadnice/ke seksualnih i rodnih manjina

Budući u Rijeci ne postoji savjetovalište ili specijalizirana ustanova u kojima bi LGBT populacija mogla dobiti adekvatnu podršku, nužno je bilo osigurati mogućnost savjetovanja za pripadnice seksualnih i rodnih manjina.
Kroz savjetovalište, LGBT osobama pruža se siguran prostor gdje mogu dobiti savjete i podršku po pitanju svog rodnog/spolnog identiteta i seksualne orijentacije te drugih specifičnih pitanja vezanih za život LGBT osoba, kao npr. coming out, (internalizirana) homo/bi/transfobija, neprihvaćanje u okolini, suočavanje s diskriminacijom i nasiljem i dr. U savjetovalištu je moguće potražiti pomoć zbog tjeskobe, depresivnog raspoloženja, niskog samopouzdanja, problema u intimnim odnosima i komunikaciji s partnerom/icom, neadekvatne komunikacije unutar obitelji i sl.

Rad psihološkog savjetovališta organiziran je u vidu pružanja sljedećih usluga:

1. individualne psihoterapije i individualno savjetovanje
2. partnerske psihoterapije
3. obiteljskog savjetovanja
4. grupne psihoterapije i grupno savjetovanje
5. psihološke radionice na različite teme koje su potrebne za osnaživanje LGBT osoba

7. Peer support – „savjetovanje među istima“; organizirana laička pomoć

U sklopu projekta organiziran je trening i edukacija za psihološko savjetovanje – organiziranu laičku pomoć. Cilj treninga bio je osposobiti sudionice za rad u savjetovalištu kao peer savjetovateljice. Treningu su prisustvovale aktivistkinje i volonterke udruge LORI, koje su upoznate sa svim važnim aspektima savjetovanja: što je savjetovanje; razlike, prednosti i nedostaci kod savjetovanja, pomaganja i psihoterapije; osobinama i vještinama potrebnim za savjetodavni rad, značajnostima aktivnog slušanja, komunikacijom i pogreškama u komunikaciji, etapama u procesu savjetovanja, organizacijom uvjeta rada i vođenjem evidencije, kriznim savjetovanjem i „teškim slučajevima“, etičkim pitanjima u savjetodavnoj praksi, itd. Treninzi  su obuhvatili i niz praktičnih vježbi.
Organizirano laičko savjetovanje se u LORI provodi na tri načina: individualno, telefonski i on-line.

Treninge su održale osobe iz tima Ženske sobe (Zagreb): Ivana Dijanić Plašć, psihologinja i Dalibor Stanić, peer savjetovatelj.

8. Psihološke radionice

U sklopu projekta održane su sljedeće radionice:

 •  Kako biti asertivan/na
 • Vještina efikasnog i prikladnog načina izražavanja ljutnje
 • Partnerski odnosi (komunikacija)

Sve radionice bile su dvodnevne, a vodila ih je psihologinja Jasminka Juretić.

9. Izdavanje stručne publikacije „Handbook of Counseling and Psychotherapy with Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Clients“, Second Edition u izdanju Američkog Psihološkog Društva.

Nedostatak stručne literature koja se tiče psihoterapijskog rada s LGBTIQ klijentima/cama jedan je od ključnih problema s kojim se psiholozi/ginje susreću u svom radu u Hrvatskoj. Izdavanje publikacije je  od velike važnosti za dodatnu edukaciju stručnjaka/kinja u Hrvatskoj te njihovo usavršavanje na području rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina. Napominjemo da je ova publikacija prvi stručan priručnik ove vrste u Hrvatskoj.

Publikacija Handbook of Counseling and Psychotherapy with Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Clients na vrlo kompleksan i temeljit način obrađuje specifične potrebe LGBT osoba u savjetovanju i psihoterapiji. Osim toga, pregled kulturnih i socijalnih pitanja vezanih uz (homo) seksualnu orijentaciju i rodni identitet od presudne je važnosti za svakog terapeuta/kinju te je u tom smislu ova publikacija neophodno sredstvo za sve psihoterapeute/kinje, ali i za druge stručnjake/inje – sociologe/inje, pedagoge/inje i dr.

Trenutno je završen prijevod i knjiga je u fazi redakture/lekture, a izdavanje se očekuje krajem 2011. godine.

Projekt “Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina” financijski podržali su Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Mama Cash-Fund for Women i Grad Rijeka – Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.

Share:

News:

Scroll to Top