Aktivna jesen u okviru projekta Humano obrazovanje – odgovorno društvo

U lipnju 2018. godine završena je edukacija o implementaciji programa društveno korisnog učenja koje su nastavnici/e Filozofskog fakulteta i zaposlenice OCD-a stekli znanja o metodi DKU-a te organizaciji i izvođenju nastave putem navedene metode. Projektni tim, uz pomoć stručnih suradnika/ca, je započeo rad na razvoju novog kolegija na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci koji će se početi izvoditi u akademskoj godini 2019./2020. Osim aktivnosti razvoja kolegija, projektni tim čeka aktivna jesen, gdje će članice projektnog tima predstaviti projekt na 1. Europskoj konferenciji o DKU u visokom obrazovanju koja će se održati u Madridu, a uspostavljena je i suradnja sa Sveučilištem u Amsterdamu gdje se planira studijski posjet u studenom, a radi upoznavanja s najboljim praksama provođenja ove vrste obrazovnih programa.

Program društveno korisnog učenja podrazumijeva uključivanje studenata/ica u rad organizacija civilnog društva tijekom studiranja čime će se omogućiti da studenti/ice već za vrijeme studija steknu praktična iskustva te se uključe u izravne aktivnosti za rješavanje potreba lokalne zajednice. Studenti/ice Sveučilišta u Rijeci usvojit će i produbiti znanja vezana uz društveno važnu tematiku kojom se bave udruge LORI, PaRiter i SOS (rad s ranjivim skupinama: žrtve nasilja, spolne i rodne manjine) te će razviti konkretne vještine za rad u ovom području. Na taj će način zainteresirani studenti/ice moći razviti kompetencije za praktičnu primjenu teorijskog znanja stečenog na fakultetu kroz angažman u navedenim organizacijama. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Project Humane Education - Responsible Society was formed on the call for "Support to the Development of Partnerships of Civil Society Organizations and Higher Education Institutions for the Implementation of Service Learning Programs" under the Operational Program "Effective Human Resources" 2014-2020 years and is funded by European Union from European social found.

Share:

News:

Scroll to Top