Mentorski programi udruge PaRiter: Rodno uvjetovano nasilje i cjelovita seksualna edukacija

Udruga PaRiter je u sklopu kolegija Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti pripremila dva mentorska programa od kojih jedan obuhvaća rodno uvjetovano nasilje, a drugi cjelovitu seksualnu edukaciju. Oba mentorska programa predviđaju obradu ovih tema kroz izradu radio emisija.

Rodno uvjetovano nasilje

Rodno uvjetovano nasilje izdvaja se kao poseban oblik nasilja jer se pojavljuje kao specifičan fenomen u kojem je nasilje usmjereno ona određenu osobu radi njezinog rodnog identiteta. Termin se koristi kako bi se istaknuo rod žrtve i počinitelja te patrijarhalne strukture koje normiraju rodne uloge žena i muškaraca te održavaju nejednake odnose  moći u društvu. Statistike pokazuju da je u većini slučajeva počinitelj muškarac, dok je žrtva nasilja žena, i zbog toga se ovo nasilje nazva rodno uvjetovanim. Žene žrtve rodno uvjetovanog nasilja susreću se s brojnim preprekama u izlasku iz kruga nasilja, primjerice predrasudama i osudom okoline, neadekvatnom pravnom zaštitom i banalizacijom ovog kompleksnog problema. Rodno uvjetovano nasilje prepoznato je kao jedan od najčešćih oblika diskriminacije, odnosno povrede ljudskih prava. Radi njegova sprječavanja izrađeni su mnogi međunarodni dokumenti poput Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća EuropeKonvencija Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena te Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koja je u Hrvatskoj ratificirana krajem 2018. godine. Poteškoća u njegovoj ratifikaciji nije izostalo kao rezultat brojnih napada konzervativnih i klerikalnih struja koje u njegovanju rodne ravnopravnosti vide prijetnju patrijarhalnom društvenom poretku i neravnopravnim odnosima moći između žena i muškaraca, koje doživljavaju kao nepovredivu tradiciju.

Cjelovita seksualna edukacija

Cjelovita seksualna edukacija je sveobuhvatna edukacija usmjerena na razvoj zdravog odnosa prema vlastitoj seksualnosti i razumijevanju iste, učenje spolno odgovornom ponašanju, usvajanje i poštivanje koncepta ljudskih prava vezanih uz seksualna prava te razvoj i jačanje rodne ravnopravnosti. Kao takva je povezana s fenomenom rodno uvjetovanog nasilja jer djeluje kao njegov preventivni mehanizam. U Hrvatskoj je novi kurikulum međupredmetne teme Zdravlje, kao dio eksperimentalnog programa Škola za život, u potpunosti je izbrisao modul Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje iz starog kurikuluma međupredmetne teme Zdravstveni odgoj, koji je unatoč nekim manjkavostima obuhvaćao rodnu ravnopravnost i prevenciju rodno uvjetovanog nasilja. Ovaj postupak je posebice kontradiktoran jer u Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine u opisu stanja prevencije nasilja u obitelji stoji upravo spomenuti modul kao preventivni mehanizam u osnovnim i srednjim školama. Međunarodne organizacije poput WHO-aUNICEF-aUNESCO-a UNFPAUN WomenIPPF ističu važnost cjelovite seksualne edukacije koja ja temeljena je na ljudskim, seksualnim i reproduktivnim pravima te djeci i mladima omogućuje znanstveno utemeljene informacije o seksualnosti.  Ovakva edukacija koja djeluje kao mehanizam rodno uvjetovanog nasilja i spolnog zdravlja, u skladu je s Globalnim ciljevima održivog razvoja 2030.

Mentorski programi udruge PaRiter

Kroz prvi mentorski program studente/ice će se upoznati s društvenim fenomenom rodno uvjetovanog nasilja, te rodnim stereotipima i društvenim i kulturološkim patrijarhalnim normama koji dovode do njegove manifestacije i kontinuiteta. Osim toga, studente/ice će se upoznati s mehanizmima za suzbijanje i prevenciju rodno uvjetovanog nasilja te ključnim zagovaračkim dokumentima i osposobiti  za provedbu aktivnosti vezanih uz suzbijanje i prevenciju rodno uvjetovanog nasilja.

Kroz drugi mentorski program, studentice će se upoznati s konceptom cjelovite seksualne edukacije, temama koje ona obuhvaća, metodologijama rada i važnosti u obrazovanju mladih, ali i suzbijanju različitih oblika diskriminacije i nasilja. Također će se osposobiti za provedbu aktivnosti vezanih uz informiranje i promociju cjelovite seksualne edukacije među mladima i širom javnosti. Stečeno znanje i vještine studentice će koristiti za snimanje radio emisija od kojih jedna tematizira rodno uvjetovano nasilje, a druga cjelovitu seksualnu edukaciju. Studentice će razraditi njihov koncept, odabrati sugovornike/ice, snimiti i urediti dvije emisije koje će javnost moći poslušati na frekvencijama radio Korza u sklopu redovne PaRiterove emisije Radioaktivna koja se održava ponedjeljkom u 18 sati.

Podijeli:

Više u Mentorski programi:

Scroll to Top