Pregled međunarodnih dokumenata u području zaštite ljudskih prava LGBTIQ osoba u obrazovanju 2006. – 2022.

U autorstvu Amira Hodžića i udruge LORI u sklopu projekta “Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost” upravo je izdan vrlo važan izvještaj: Pregled međunarodnih dokumenata u području zaštite ljudskih prava LGBTIQ osoba u obrazovanju, 2006. – 2022.

Izvještaj sadržava pregled međunarodnih strategija, rezolucija, istraživanja, studija i izvještaja koji se odnose na područje zaštite ljudskih prava LGBTIQ djece i mladih te na suzbijanje homofobije, bifobije i transfobije u sustavu obrazovanja. Obuhvaća dokumente koje je objavila Europska komisija, Europski parlament, Vijeće Europe i Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u razdoblju od 2006. do travnja 2022. godine.

Općenito govoreći, Europskoj uniji na ove se teme dugi niz godina stavlja poseban naglasak, dok u Hrvatskoj to nije slučaj, ili ukratko: jasne preporuke postoje, ali Republika Hrvatska ih ne provodi.

Izdvajamo neke od ključnih nalaza Izvještaja:

Posebno izvješće Vijeća Europe 2011. godine (Diskriminacija na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Europi, 2011.) potvrdilo je da je maltretiranje pripadnika/pripadnica LGBT populacije u obrazovnom sustavu stvarnost te da se u školama rijetko daju objektivne informacije o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

Vlade država članica trebale bi:

  • Promicati poštovanje i uključivanje pripadnika i pripadnica LGBT populacije u školi te raditi na objektivnim znanjima o pitanjima vezanima uz seksualnu orijentaciju i rodni identitet u školi i u drugim obrazovnim ustanovama.
  • Boriti se protiv maltretiranja i uznemiravanja LGBT učenika/učenica i osoblja. Škole bi trebale biti sigurne sredine za LGBT učenice/učenike i osoblje, a nastavnici i nastavnice trebali bi imati na raspolaganju sredstva kojima mogu učinkovito odgovoriti na maltretiranje i uznemiravanje LGBT učenika i učenica.

Dokument Europske unije „Unija ravnopravnosti: Strategija o ravnopravnosti LGBTIQ osoba 2020. – 2025.“ (Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020–2025.) navodi da će Komisija „poticati razmjenu najbolje prakse među državama članicama i stručnjacima u području osiguravanja sigurnog i uključivog obrazovanja za svu djecu, mlade i odrasle“ te „podupirati države članice kako bi poboljšale sigurno i uključivo obrazovanje za LGBTIQ djecu i mlade“.

Parlamentarna skupština Vijeća Europe u Rezoluciji 2417 (2022.) „Suzbijanje rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Europi“ (Combating rising hate against LGBTI people in Europe) poziva države članice da, među ostalim, osiguraju djeci pružanje objektivnih, nestigmatizirajućih informacija o seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu i spolnim karakteristikama.

Vijeće Europe pratilo je provedbu Preporuke CM/Rec(2010)5 Odbora ministara/ministrica državama članicama o mjerama za suzbijanje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije ili rodnog identiteta te je 2019. godine objavilo izvještaj (CDDH Report on the implementation of Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity).

Očita je velika neujednačenost – u nekim državama rad na LGBTI pitanjima ovisi o mogućnostima i volji pojedine škole i/ili nastavnice/nastavnika; često nastava o LGBTI pitanjima nije obvezan dio kurikuluma, a primjetan je i nedostatak odgovarajuće edukacije i podrške obrazovnim djelatnicama/djelatnicima u suzbijanju nasilja i diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta. U iznesenim preporukama pozivaju se države članice da preispitaju nacionalne obrazovne kurikulume kako bi osigurale uključivanje činjeničnih i neosuđujućih informacija o LGBTI pitanjima te da pružaju stalnu podršku (uključujući obuku, smjernice i resurse) obrazovnom osoblju u suzbijanju LGBTI-fobičnog te rodno uvjetovanog nasilja.

Rezolucija o javnoj diskriminaciji i govoru mržnje protiv pripadnika zajednice LGBTI, uključujući „zone bez LGBTI-ja” (Resolution on public discrimination and hate speech against LGBTI people, including LGBTI free zones) (2019/2933(RSP)) između ostalog osuđuje činjenicu da u nekim državama članicama tijela javne vlasti sprječavaju škole u izvršavanju uloge promicanja temeljnih prava i zaštite LGBTI osoba. Rezolucijom se pozivaju države članice da „poduzmu konkretne mjere za zaustavljanje diskriminacije nad pripadnicima skupine LGBTI, koja može dovesti do vršnjačkog nasilja nad njima, njihova zlostavljanja ili izolacije, osobito u obrazovnom okruženju“.

Usto se naglašava „važnost obrazovanja u području zdravlja i seksualnosti, posebno za djevojčice i mlade pripadnike skupine LGBTI, na koje posebno utječu nepravedne rodne norme“, te se ističe da „takvo obrazovanje mora uključivati podučavanje mladih o vezama koje se temelje na rodnoj ravnopravnosti, pristanku i uzajamnom poštovanju, čime se sprečavaju i suzbijaju rodni stereotipi, mržnja protiv pripadnika skupine LGBTI i rodno uvjetovano nasilje“.

Vijeće Europe i UNESCO se u izvještaju „Safe at school: Education sector responses to violence based on sexual orientation, gender identity/expression or sex characteristics in Europe“ (2018.) osvrću na nasilje počinjeno na osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta/izražavanja i spolnih karakteristika u europskim školama, istražuje odgovore obrazovnog sektora u prevenciji i suzbijanju nasilja nad LGBTIQ učenicama/učenicama te donosi preporuke za poboljšanje rada nacionalnih obrazovnih sustava u ovom području.

Cijeli Pregled međunarodnih dokumenata može se preuzeti ovdje.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top